วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

เป้าหมายและประโยชน์ การพัฒนาผลิตภาพการผลิต


เป้าหมาย : การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity)


            สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนแม่บท Productivity ได้มีแนวทางร่วมกันกับภาคเอกชนเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอันจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งของประเทศที่มาจากภายในสู่ภายนอกโดยกำหนดเป้าหมายที่สำคัญ 3 เป้าหมายดังนี้

เป้าหมายที่ 1 :  ผลิตภาพแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) ของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายที่ 2 :  กลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : จำนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทในปี 2551 มีจำนวน 13 กลุ่มอุตสาหกรรมและจะเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 25 กลุ่มอุตสาหกรรมในปี 2555

เป้าหมายที่ 3 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทในปี 2551 มีจำนวนไม่น้อยกว่า 4,500 โรงงาน และจะเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 9,000 โรงงานในปี 2555


ประโยชน์ : การพัฒนาผลิตภาพการผลิต  (Productivity)
         
           แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม Productivity ที่จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

1.      เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพ ซึ่งเป็นรากฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่ยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.      เพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทยให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก

3.      เพื่อผลักดันให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาด้วยตนเองและให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพโดยร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมคิดร่วมทำ (Collaboration)

4.      เพื่อช่วยผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภาพของผู้ประกอบการเองและตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ทุกประการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น