วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

น้ำบนผิวโลก


                 น้ำบนผิวโลก  ได้แก่  น้ำในแม่น้ำลำคลอง  ห้วย  หนองน้ำ  บึง  ทะเล  ทะเลสาบ  มหาสมุทร เป็นต้น นับว่าเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่พบได้ทั่วๆไป คุณภาพของน้ำจะสกปรก เพราะมีพวกอินทรีวัตถุและอนินทรีย์วัตถุ  และเชื้อโรคปะปนอยู่เป็นอันมาก นอกจากนี้ยังมีเกลือแร่ แบคทีเรีย ละลายปนอยู่ด้วย  แต่ก็เป็นแหล่งน้ำสำคัญเพราะหาได้ง่ายและสามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นน้ำสะอาดสำหรับบริโภคได้  เช่น น้ำประปา  เป็นต้น

                     ดังได้กล่าวแล้วว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ พืช ก็ตามหากขาดน้ำแล้วจะทำให้เซลล์แห้งและเฉาตายไปในที่สุด ดังนั้นต้องได้รับน้ำที่สะอาดอย่างเพียงพอื หากได้รับน้ำที่สกปรก มีเชื้อโรคย่อมเกิดโทษอย่างมหันต์ ปกติน้ำจะรักษาความสะอาดโดยธรรมชาติอยู่เสมอ

                เมื่อจำนวนประชากรมากขึ้นได้ปล่อยของเสียของไม่ต้องการลงไปในแม่น้ำ จึงทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียเพราะแบคทีเรียไม่สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำให้หมดไปได้ ทำให้น้ำขาดอ๊อกซิเจน  สัตว์น้ำก็ตาย เกิดมลภาวะขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น